Warsztaty weekendowe w listopadzie i grudniu 2018 r.

Zapraszamy na warsztaty weekendowe, które odbędą się na przełonie listoapada i grudnia. Uczniów będą gościć:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - informatyka i fizyka,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – matematyka, biologia i geografia,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki –  chemia,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język niemiecki, język angielski, język francuski,
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka,
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – język angielski, chemia.

Terminy:

 • 23.11.2018- 25.11.2018 roku
 • 30.11.2018- 02.12.2018 roku
 • 07.12.2018- 09.12.2018 roku

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Małopolska Chmura Edukacyjna – rekrutacja beneficjentów projektu” jest Marszałek Województwa Małopolskiego,z siedzibą w Krakowie,ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z rekrutacją oraz realizacją projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w szczególności ubezpieczenia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji i otrzymaniu wsparcia w projekcie.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie..

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w sposób opisany wyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Panu dane w tych celach, chyba że będziemy
w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pan dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Warsztaty weekendowe

Już dziś uczniowie małopolskich szkół przyjadą do Krakowa, Tarnowa i Suchej Beskidzkiej na warsztaty weekendowe z matematyki, chemii, informatyki, fizyki, języka francuskiego oraz języka angielskiego.

Kolejne terminy warsztatów to 25-27 maja 2018 oraz 8-10 czerwca 2018

 

Konkurs 2021/2022

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie działań MCHE w roku szkolnym 2021/2022.

Bardzo proszę zapoznać się z dokumentacją:

Dokumentacja konkursowa

Harmonogram zajęć online

biologia UJ online

biologia UJ koła

biologia UR efekty uczenia się

biologia UR pomoce

chemia PK

fizyka AGH online efekty uczenia się

fizyka AGH online pomoce

fizyka AGH koła efekty uczenia się

fizyka AGH koła pomoce

geografia UJ online

geografia UJ koła

język angielski PWSZ w Tarnowie online

język angielski PWSZ w Tarnowie koła

język angielski UP online i koła

język francuski UP online

język francuski Up koła

język niemiecki UP online

język niemiecki UP koła

matematyka UJ online

matematyka UJ koła

matematyka UJ online i koła pomoce

matematyka z elementami rachunkowości UEK online

matematyka z elementami rachunkowości UEk koła

przedsiębiorczość UEK online

przedsiębiorczość UEk online pomoce

przedsiębiorczość UEK koła

przedsiebiorczość UEK koła pomoce

informatyka AGH online

informatyka AGH koła

chemia PWSZ w Tarnowie online efekty

chemia PWSZ w Tarnowie koła efekty

chemia PWSZ w Tarnowie koła pomoce

chemia PWSZ w Tarnowie online pomoce

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej online efekty

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej koła efekty

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej online pomoce

informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej koła pomoce

rozwijanie kompetencji uczenia się FCK online/koła efekty uczenia się i pomoce

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy UJ efekty online

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy UJ efekty koła naukowe

 

Aktualizacja efektów uczenia się i wykazu pomocy dydaktyczncyh w zakresie fizyki

Szanowni Państwo

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo zaktualizowane efekty uczenia się i wykaz pomocy dydaktycznnych. Zmiany dotyczą tematyki zajęć on-line w obszarze fizyki.

Efekty uczenia się

Wykaz pomocy dydaktycznych

 

Informacja na temat scenariuszy na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, pod poniższym linkiem zamieszczamy informację na temat scenariuszy na rok szkolny 2018/2019

Scenariusze na rok szkolny 2018/2019

 

Prezentacja ze spotkania

Szanowni Państwo

Pod poniższym linkiem udostępniamy Państwu prezentację z ostatniego spotkania

Prezentacja

 

W maju zapraszamy na kolejne warsztaty weekendowe

Warszaty odbęda się w murach:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH),
 • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ),
 • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK),
 • Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (PK),
 • Uniwersytecie Pedagogiczny w Krakowie (UP),
 • Wyższej Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE),
 • Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (PWSZ).

Terminy realizacji warsztatów:

 • 11-13.05.2018 r.
 • 18-20.05.2018 r.
 • 25-27.05.2018 r.

Konkurs na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 260/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Link do konkursu

W związku z powyższym prezentujemy poniżej harmonogram zajęć on-line, wykaz pomocy dydaktycznych oraz efekty uczenia się:

wykaz pomocy dydaktycznych

efekty uczenia się

harmonogram zajęć

Warsztaty Weekendowe dla uczniów MCHE

W dniach 08-10.12.2017 r. oraz 15-17.12.2017  w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych: informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej, matematyka UJ, biologia UJ, chemia PK, j. niemiecki UP, j. angielski UP, j. francuski UP, informatyka AGH, matematyka z elementami rachunkowości UEK, przedsiębiorczość UEK, fizyka AGH, chemia PWSZ w Tarnowie, j. angielski PWSZ w Tarnowie. Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie 36 liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line w ramach projektu. Warsztaty weekendowe gromadzą każdorazowo blisko 300 uczniów z całej Małopolski.

Warsztaty weekendowe realizowane są w partnerstwie z czołowymi krakowskimi uczelniami oraz z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie oraz Wyższą Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkie . Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po południu młodzież realizuje program  naukowy, który ściśle  związany jest z danym obszarem tematycznym.