Zdolnych uczniów znajdziesz w "chmurze"

Dla uczniów to szansa na pracę z największymi autorytetami w danej dziedzinie, dla uczelni wyższych – okazja do wyławiania prawdziwych talentów. Marszałek Marek Sowa, członek zarządu Jacek Krupa oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilot.

Ta inicjatywa ma szansę zawojować nie tylko nasze województwo, ale też cały kraj. Wierzę, że dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej w perspektywie kilku lat uda się stworzyć nowoczesny model nauczania – podkreślał w czasie spotkania na AGH marszałek Marek Sowa.

O tym projekcie już jest głośno – świadczy o tym choćby zainteresowanie szkół, które chciały wziąć udział w pilotażu – dodał Jacek Krupa, członek zarządu.

Warto dodać, że przy podpisaniu umowy obecni byli również przedstawiciele partnerów projektu – rektorzy i prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to projekt, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby największe uczelnie z jakiegokolwiek regionu wspólnie z samorządami nadzorującymi szkoły ponadgimnazjalne zaczęły współpracę na takim poziomie.

Dla wielu uczniów „Małopolska Chmura Edukacyjna” stworzy możliwość, by rozwijać swoje zainteresowania na niemożliwą wcześniej skalę i co ważne, dużo szybciej niż w tradycyjny sposób. Łatwiej będzie też wybrać im odpowiedni dla swoich zdolności, kompetencji i zainteresowań kierunek studiów.

W ramach projektu powstanie platforma multimedialna, która umożliwi prowadzenie wirtualnych zajęć, wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Do tej pory aż tak wysoki poziom współpracy między wykładowcami akademickimi a uczniami i nauczycielami szkolnymi był trudny do wyobrażenia.

Dla uczniów oznaczać to będzie dostęp do wykładowców i zasobów uczelni, większe szanse na zapoznanie się z tym, czym uczelnie się zajmują, co oferują i jakie możliwości stwarzają. Będą mieli dostęp do informacji z pierwszej ręki, do najnowszych wyników i kierunków badań, nauczą się lepiej pracować w zespole i logicznie myśleć. Z kolei dzięki współpracy ze szkołami uczelnie będą mogły skuteczniej wyławiać prawdziwe talenty, ludzi z pasją, czy wręcz tę pasję w nich kształtować – a taki przecież jest jeden z głównych celów działania uczelni. Natomiast województwo zyska dzięki temu jeszcze lepiej wykształconych specjalistów, których późniejsza praca będzie realnie przekładała się na rozwój naszego regionu.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami 21 podmiotów, w tym Województwo Małopolskie oraz uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Jagielloński,
  • Politechnika Krakowska,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

oraz 15 organów prowadzących szkoły:

 1. Gmina Miejska Kraków,
  2. Miasto Nowy Sącz,
  3. Gmina Miasta Tarnowa,
  4. Powiat Chrzanowski,
  5. Powiat Gorlicki,
  6. Powiat Krakowski,
  7. Powiat Limanowski,
  8. Powiat Myślenicki,
  9. Powiat Nowosądecki,
  10. Powiat Nowotarski,
  11. Powiat Olkuski,
  12. Powiat Oświęcimski,
  13. Powiat Tarnowski,
  14. Powiat Wadowicki,
  15. Powiat Wielicki.

Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

W efekcie ma powstać innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT, bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej, umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów,
• możliwość bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest jedynym z najważniejszych projektów wpisanych do Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Jego realizacja wpłynie na rozwój województwa poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Docelowo projekt obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Małopolsce i będzie realizowany do 2020 roku.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” obejmuje cztery komplementarne projekty: projekt wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, dofinansowany w ramach MRPO oraz zajęcia edukacyjne w technikach i liceach, które będą realizowane dzięki trzem projektom dofinansowanym ze środków POKL. Całkowity koszt projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 7,6 mln zł, oczekiwane dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej wyniesie 6,45 mln zł.

1 20 stycznia 2014

2 20 stycznia 2014

3 20 stycznia 2014

4 20 stycznia 2014

Małopolska Chmura Edukacyjna już za rok w szkołach

Pilotażowy projekt Małopolska Chmura Edukacyjna wystartuje w szkołach 1 września 2014 roku. A już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzęt informatyczny, który umożliwi komunikację pomiędzy uczelniami i szkołami. Podczas spotkania komitetu sterującego, który czuwa nad realizacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, ustalono również skład Rady Programowej. Rozmowom przewodniczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

1 25 wrzesnia 2013

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada stworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami i szkołami średnimi. Chodzi o to, aby przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych umożliwić młodzieży kontakt z uczelniami, pomóc w wyborze właściwego kierunku studiów, a przy okazji zainteresować inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Dzięki Chmurze Edukacyjnej profesorowie i uczniowie będą prowadzić rowadzić będą wspólne badania naukowe, wirtualne laboratoria, zajęcia i wykładów w 10 dziedzinach: fizyka, informatyka (AGH), matematyka, biologia (UJ), chemia, budownictwo (PK), przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie (UEK), środowisko i żywność (UR), języki obce (UP).

W pilotażu uczestniczy 21 szkół ponagimnazjalnych z Małopolski (11 liceów i 10 techników) oraz sześć uczelni wyższych. System ma powstać do 2015 roku, a jeśli się sprawdzi - w przyszłości ma objąć wszystkie małopolskie szkoły.

Koszt pilotażu to ok 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln to środki z Unii Europejskiej.

2 20 stycznia 2014

Małopolska Chmura Edukacyjna dla uczelni i szkół

To jest projekt bardzo szeroki, będzie koncentrował kilkanaście jednostek oświatowych i zakłada ich współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ale oznacza również lepszy dostęp do wiedzy i zajęć prowadzonych na wyższych uczelniach – mówił Stanisław Sorys z zarządu województwa małopolskiego.

1 30 lipca 2013

Szacujemy, że będzie to około 200 szkół – mówił Jacek Krupa z zarządu województwa. - To jest nowa jakość w kształceniu przyszłych studentów, ułatwi dostęp uczniów do wyższych uczelni i bezpośredni kontakt  z profesorami, pracownikami naukowymi. W tej chwili ten kontakt jest bardzo utrudniony. Profesor, zwłaszcza poza Krakowem, jest dla wielu uczniów kimś niedostępnym, wyjątkowym i chcemy to zmienić – dodał.

Rezultaty na pewno będą znakomite, bo szkoły będą mogły korzystać z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych krakowskich uczelni, a my zyskamy lepszych kandydatów na studia – mówił rektor.

2 30 lipca 2013

3 30 lipca 2013

O projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

By rozmawiać na temat zasad finansowania projektu współpracy uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi spotkali się dzisiaj członkowie Komitetu Sterującego „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W dyskusjach na temat flagowego projektu województwa uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma za zadanie rozbudzić zainteresowania małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. To także innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Pilotażowe założenia projektu przewidują budowę informatycznego systemu współpracy małopolskich szkół – wyższych z ponadgimnazjalnymi, co oznacza m.in. umożliwienie dostępu do sieci bezprzewodowych, mobilnych pracowni, czy systemów wideokonferencyjnych. Wdrażanie projektu ma być realizowane w latach 2015-2020 w ramach unijnej nowej perspektywy finansowej.

Liderami projektu są Województwo Małopolskie i Akademia Górniczo-Hutnicza, którzy zaprosili do współpracy partnerów – uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna - spotkanie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się dziś spotkanie dotyczące projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Jego główny cel to współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi, która rozbudzić ma zainteresowania młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu. Przybyłych na spotkanie gości powitali wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Jacek Krupa, którzy sprawują opiekę nad projektem.

Małopolska Chmura Edukacyjna jest flagowym projektem Województwa Małopolskiego – mówił otwierając spotkanie członek Zarządu Jacek Krupa, który zachęcał do udziału w projekcie. W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Roman Ciepiela, który podkreślił, że Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów wpisanych do programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Wicemarszałek podkreślił również, że liczy na aktywny udział szkół prowadzących projekt.

Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerów, którzy przystąpili do współpracy (szkół wyższych i ponadgimnazjalnych). Rozpocznie się od realizacji projektu pilotażowego (lata 2014-2015), który zakłada budowę tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenia szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni itp. Etap właściwy realizacji projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.

Efektem ma być m.in. stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski, kształcenie w obszarach nowoczesnej gospodarki i specjalizacji z zakresu spraw regionu, a także wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy na terenie całego województwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 135 mln zł.