Zaproszenie do realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna dla organów prowadzących szkoły publiczne, niepubliczne oraz publicznych i niepublicznych uczelni

Szanowni Państwo,

Lider projektu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zaprasza Organy prowadzące Szkoły Publiczne, Szkoły Niepubliczne, Uczelnie publiczne oraz Uczelnie niepubliczne do udziału w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna obejmującego realizację zdalnych zajęć edukacyjnych dla uczniów we współpracy z uczelniami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie programowania (2014-2020).

Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Małopolska Chmura Edukacyjna wyróżniona!

30 września w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) (enfi.pl) miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody „new@poland” Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN (konfederacjalewiatan.pl) dla najbardziej innowacyjnego projektu informatycznego zrealizowanego dla administracji publicznej.

Nagroda new@poland przyznawana jest przez Zarząd Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce. Nagroda stanowi wyróżnienie dla podmiotu, który zrealizował najbardziej innowacyjny projekt informatyczny dla administracji publicznej w okresie 18 miesięcy poprzedzających termin ogłoszenia danej edycji nagrody.

Raport ewaluacyjny MChE już dostępny

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny przedstawiający wyniki badania z ewaluacji zewnętrznej projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż"– poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz raport

Zapraszamy do lektury.

Małopolski projekt przełamuje bariery edukacji

Pokaz lekcji on-line realizowanej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz dyskusje i prelekcje specjalistów w dziedzinach edukacji oraz nowoczesnych technologii informatycznych – dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja Edukacyjna pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Obok samorządowców w auli Centrum Informatyki AGH gościli eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,  a także naukowcy z uczelni partnerskich (AGH, PK, UJ, UP, UEK, UR), przedsiębiorcy (Cisco Systems, IBM, Solidex S.A.) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.

Konferencja faktycznie rozpoczęła funkcjonowanie w Małopolsce przedsięwzięcia, które w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się podstawą modelu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. –  Dla Województwa Małopolskiego projekt ten jest niezwykle istotny, ponieważ może przynieść odpowiedź na pytanie jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i w dorosły świat. – mówił marszałek Marek Sowa. Podkreślił również, że to autorski projekt, który narodził się w Małopolsce ze współpracy środowisk  edukacyjnych, akademickich i samorządowych – Nasze działanie niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, nie tylko za przyszłość ludzi młodych z naszego regionu, ale teżz innych części Polski. Ponieważ przygotowanym przez nas modelem nauki z wykorzystaniem technologii już zainteresowały się inne województwa oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczestnicy konferencji mogli na żywo zobaczyć, jak wyglądają lekcje realizowane w małopolskich szkołach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. A to dzięki przeprowadzonej podczas konferencji pokazowej lekcji informatyki on-line, w której wzięli udział uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto w trakcie spotkania odbyły się dyskusje panelowe, w których wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz przedstawiciele środowisk akademickich, szkolnych oraz sektora prywatnego. Przedmiotem dyskusji było wdrażane innowacyjnych rozwiązania oraz wykorzystanie technologii informatycznych, (w tym platformy społecznościowej) w edukacji.    Projekt to także współpraca ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu niestandardowych modeli edukacyjnych w zakresie 10 kluczowych dla Województwa Małopolskiego dziedzin przypomniał wicemarszałek Roman Ciepiela przybliżając uczestnikom konferencji idee powstania Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. To ważny element polityki rozwoju całej Małopolski w kolejnych latach. Chcemy inwestować w wzmacnianie pozycji naszego regionu, poprzez rozwijanie kompetencji młodych Małopolan dodał wicemarszałek. Natomiast w panelu o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w edukacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w latach 2014-20120 mówił członek Zarządu WM Jacek Krupa.

Małopolska Chmura Edukacyjna” zakłada budowę na uczelniach i w szkołach infrastruktury informatycznej, umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W październiku 2014 roku rozpoczęły się multimedialne zajęcia akademickie, które prowadzone były przez pracowników akademickich oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. W tych nietypowych lekcjach biorą udział uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych 10 techników oraz 11 liceów. Realizacja projektu umożliwia uczniom z placówek oddalonych od Krakowa na regularnie korzystnie z oferty zajęć otwartych organizowanych przez uczelnie, co pozwala im na pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz poznanie uczelni, na których w przyszłości będą mogli studiować.

Małopolska Chmura Edukacyjna planowany jest dwuetapowo: I etap jako pilotaż od roku 2013 do 2015, II etap w latach 2015-2020 i obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie.

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Konferencja „Małopolska Chmura Edukacyjna- projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji

W dniu 24 października 2014 roku z inicjatywy Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Tadeusza Słomiki Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbędzie się Konferencja pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna-projekt pilotażowy” ponad barierami w edukacji.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych poprzez udział uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach. „Małopolska Chmura Edukacyjna”to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Samorzadem Województwa Małopolskiego, wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademia Górniczo Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Krakowską w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz 15 organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (10 techników i 11 liceów). Realizowane przedsięwzięcie zakłada budowę w wybranych uczelniach i szkołach infrastruktury technicznej umożliwiającej dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych oraz współpracę ekspertów z uczelni i szkół w przygotowanie innowacyjnych modeli edukacyjnych wykorzystujących możliwe usługi w 10 kluczowych dla Województwa Małopolskiego obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność oraz wdrożenie stworzonych modeli edukacyjnych w ramach Projektu.

Dyskusja w trakcie tej konferencji ukierunkowana będzie przede wszystkim na kluczowe cele w zakresie kształtowania i wspierania edukacji młodych ludzi, wdrażania mechanizmów odkrywania i kształtowania talentów z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej.


Ruszyły pierwsze zajęcia multimedialne!

Ruszyły pierwsze multimedialne akademickie zajęcia w ramach pilotażowego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W dniu dzisiejszym odbyły się wirtualne wykłady z przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego prowadzone przez pracowników akademickich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej.

W zajęciach wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Po sukcesie zajęć inaugurujących projekt – warsztatów naukowych dla ponad
700 najzdolniejszych uczniów z małopolskich liceów i techników, przeprowadzonych
we współpracy z uczelniami wyższymi w dniach od 30 czerwca do 4 lipca br.
– akademickie zajęcia on-line /wykłady, warsztaty, laboratoria/ stanowią kolejny etap realizacji pilotażu.

Zajęcia on-line będą prowadzone przez cały rok akademicki dla blisko 900 uczniów 11 małopolskich liceów i 10 techników, na podstawie niestandardowych scenariuszy zajęć lekcyjnych, opracowanych na potrzeby realizacji projektu przez zespoły naukowe zarządzane przez koordynatorów poszczególnych obszarów tematycznych. Kontynuacją wakacyjnych zajęć będzie uczestnictwo uczniów w kołach naukowych działających w szkołach biorących udział w projekcie, które również będą prowadzone przez cały rok.

Warto przypomnieć „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych w ramach wybranych obszarów tematycznych /tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność/ przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Jest to wspólne przedsięwzięcie i element współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym oraz organami prowadzącymi szkoły.

Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu.

Docelowo projekt ma objąć wszystkie małopolskie szkoły ponadgimnazjalne.

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia już w październiku

aa

Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych w regionie. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to moment startu programu pilotażowego. Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem – przedstawiciele małopolskich uczelni oraz władz samorządowych. Województwo Małopolskie reprezentował Członek Zarządu Jacek Krupa.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy będzie podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej uczniowie 21 szkół ponadgimnazjalnych będą mogli m.in. brać udział w wirtualnych wykładach czy korzystać z księgozbiorów zgromadzonych przez najlepsze małopolskie uczelnie.

Dziś na AGH spotkali się członkowie komitetu sterującego projektem. Wśród nich Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki (AGH), Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Jacek Krupa – Członek Zarządu WM oraz Członkowie Komitetu Sterującego – przedstawiciele uczelni wyższych oraz gmin i powiatów partnerskich.

Z raportu przygotowanego przez pracowników AGH – uczelni, która jest liderem projektu – wynika, że pierwsze zajęcia z wykorzystaniem platformy multimedialnej Małopolskiej Chmury Edukacyjnej odbędą się jeszcze w październiku. W sierpniu na wszystkich 6 uczelniach (AGH, UJ, PK, UE, UR oraz UP), a także w 21 szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce zainstalowany został nowoczesny sprzęt, pozwalający na wykorzystanie technologii informatycznych bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. Obecnie dobiega końca faza testów sprzętu oraz konsultacji scenariuszy lekcji prowadzonych w ramach projektu. To znaczy, że jeszcze w tym miesiącu małopolscy uczniowie wezmą udział w pierwszych zajęciach online prowadzonych dla nich przez pracowników naukowych krakowskich uczelni.

Warto przypomnieć, że docelowo projekt Małopolska Chmura Edukacyjna ma objąć w 2020 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w naszym regionie.

Więcej o projekcie na www.e-chmura.malopolska.pl

aaa

aaaa

a

Wakacje z Małopolską Chmurą Edukacyjną

„Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, a także niestandardowych scenariuszy zajęć lekcyjnych. – Cieszymy się, że możemy gościć na Politechnice Krakowskiej najzdolniejszych uczniów z Małopolski – mówił rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. – Działania prowadzone w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej idealnie wpisują się w misję naszej uczelni. Olbrzymią wagę przywiązujemy do popularyzowania nauki i podniesienia poziomu kształcenia w Polsce – dodał rektor.

Kontynuacją wakacyjnych zajęć będzie uczestnictwo uczniów w kołach naukowych działających w szkołach biorących udział w projekcie. Dodatkowo około 900 uczniów liceów i techników korzystać będzie mogło przez cały rok akademicki brać udział w zajęciach uniwersyteckich prowadzonych online oraz korzystać ze zgromadzonych przez uczelnie materiałów naukowych. Podczas dzisiejszego spotkania z młodzieżą władze Małopolski oraz przedstawiciele odwiedzili uczniów podczas warsztatów m.in. z budownictwa i chemii – Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie 10 kluczowych dla rozwoju Województwa Małopolskiego dziedzin – powiedział marszałek Roman Ciepiela. – Jest to fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, język angielski, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko oraz żywienie. Uczestnicy dzisiejszego spotkania podkreślali także, że z czasem projekt ma obejmować coraz więcej szkół w Małopolsce.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne przedsięwzięcie i element współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, krakowskimi uczelniami wyższymi tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym oraz 15 szkołami ponadgimnazjalnymi (10 techników i 11 liceów).

letnie1

letnie2

letnie3

letnie4

letnie 5

letnie 6letnie 7

Małopolska Chmura Edukacyjna wchodzi w życie

Marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę dot. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt pilotażowy”. Jest to projekt innowacyjny na skalę kraju. Do tej pory nikt w dziedzinie edukacji nie stosował tak innowacyjnych narzędzi.

– Małopolska Chmura Edukacyjna zintegruje uczelnie wyższe i szkoły średnie, dając uczniom możliwość szerokiego rozwoju. Projekt jest przyszłością regionu. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą lepsze wykształcenie, a ich świadomość zawodowa wzrośnie. Podpisywana dziś umowa odnosi się do realizacji struktury informatycznej w 21 małopolskich szkołach. W przyszłości zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie. – mówił marszałek Marek Sowa.

1 31 marca 2014

- Umowa, którą dziś podpisujemy jest fundamentalna dla przyszłości całego projektu i tego pilotażowego i tego głównego. Z Małopolską Chmurą Edukacyjną powiązane są cztery inne projekty, które w warstwie merytorycznej pozwalają prowadzić już lekcje, koła naukowe, czy warsztaty letnie. Wszystkie te projekty mają wspólny mianownik, mają na celu modernizację szkolnictwa i wykraczanie poza programy szkolne. – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dofinansowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy, zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pierwszy etap Małopolskiej Chmury Edukacyjnej to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w latach 2014–2015. W jego trakcie przewidziana jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni; uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

Kolejnym etapem projektu, po procesie wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, są zajęcia edukacyjne w technikach i liceach równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli:
• Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 302,16 zł. (zajęcia w 11 liceach).
• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.Całkowita wartość projektu wynosi 154 000 000 zł w tym na działania związane ze współpracą z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (zajęcia w 10 technikach) wynosi 1 767 000 zł.
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż w ramach POKL wynosi:
• technika – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 450 uczniów
• licea – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 440 uczniów. Łącznie 1 790 uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 szkół z Małopolski.
Realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
• rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Budowa systemu informacyjnego umożliwi sześciu największym małopolskim uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja) we współpracy ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom nawiązywania kontaktów z wykładowcami i pomoc w korzystaniu z zasobów uczelni. Dzięki projektowi możliwe będzie również: zapoznanie się z ofertą szkół wyższych, co wpłynie na świadomy wybór kierunku studiów oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z technik komunikacji multimedialnej. Uczelnie z kolei będą mogły bezpośrednio współpracować z najzdolniejszymi uczniami Małopolski.

Docelowa realizacja projektu, obejmuje zajęcia edukacyjne wraz z infrastrukturą techniczna we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce i przewidziana jest do roku 2020. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 135 000 000 zł.

Marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek umowę dot. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt pilotażowy”. Jest to projekt innowacyjny na skalę kraju. Do tej pory nikt w dziedzinie edukacji nie stosował tak innowacyjnych narzędzi.

– Małopolska Chmura Edukacyjna zintegruje uczelnie wyższe i szkoły średnie, dając uczniom możliwość szerokiego rozwoju. Projekt jest przyszłością regionu. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą lepsze wykształcenie, a ich świadomość zawodowa wzrośnie. Podpisywana dziś umowa odnosi się do realizacji struktury informatycznej w 21 małopolskich szkołach. W przyszłości zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie. – mówił marszałek Marek Sowa.

- Umowa, którą dziś podpisujemy jest fundamentalna dla przyszłości całego projektu i tego pilotażowego i tego głównego. Z Małopolską Chmurą Edukacyjną powiązane są cztery inne projekty, które w warstwie merytorycznej pozwalają prowadzić już lekcje, koła naukowe, czy warsztaty letnie. Wszystkie te projekty mają wspólny mianownik, mają na celu modernizację szkolnictwa i wykraczanie poza programy szkolne. – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dofinansowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy, zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pierwszy etap Małopolskiej Chmury Edukacyjnej to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w latach 2014–2015. W jego trakcie przewidziana jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni; uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

Kolejnym etapem projektu, po procesie wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, są zajęcia edukacyjne w technikach i liceach równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli:
• Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” Poddziałanie 9.1.2 POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 302,16 zł. (zajęcia w 11 liceach).
• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.Całkowita wartość projektu wynosi 154 000 000 zł w tym na działania związane ze współpracą z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (zajęcia w 10 technikach) wynosi 1 767 000 zł.
Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż w ramach POKL wynosi:
• technika – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 450 uczniów
• licea – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 440 uczniów. Łącznie 1 790 uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 szkół z Małopolski.
Realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
• rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.
Budowa systemu informacyjnego umożliwi sześciu największym małopolskim uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja) we współpracy ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom nawiązywania kontaktów z wykładowcami i pomoc w korzystaniu z zasobów uczelni. Dzięki projektowi możliwe będzie również: zapoznanie się z ofertą szkół wyższych, co wpłynie na świadomy wybór kierunku studiów oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z technik komunikacji multimedialnej. Uczelnie z kolei będą mogły bezpośrednio współpracować z najzdolniejszymi uczniami Małopolski.

Docelowa realizacja projektu, obejmuje zajęcia edukacyjne wraz z infrastrukturą techniczna we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce i przewidziana jest do roku 2020. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 135 000 000 zł.

2 31 marca 2014

3 31 marca 2014

4 31 marca 2014

Nowoczesne nauczanie - Małopolska Chmura Edukacyjna

To kolejny krok do realizacji projektu, w który zaangażowane jest Województwo Małopolskie AGH i pozostali partnerzy. W czwartek odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektem „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W posiedzeniu uczestniczył członek zarządu Jacek Krupa, mianowany również na stanowisko wiceprzewodniczącego komitetu.

Podczas spotkania została zaprezentowana sala multimedialna o najwyższym standardzie technologicznym, umożliwiająca dostarczenie innowacyjnych usług edukacyjnych. Prezentacja wzorcowego pomieszczenia nie należała jednak do zwyczajnych, ponieważ odbyła się w pierwszej kolejności za pomocą transmisji na żywo z sali, która w późniejszym etapie była zwiedzania osobiście przez członków komitetu i zaproszonych gości. Taki sposób przekazu multimedialnego miał na celu zaprezentować, jak w warunkach szkolnych będzie można prowadzić zdalne konferencje z innymi jednostkami edukacyjnymi.

Realizacja projektu pilotażowego zaplanowana jest na lata 2014-2015 i zakłada budowę tzw. systemu informatycznego. Etap właściwy projektu w ramach nowej perspektywy finansowej UE przewidziany jest na lata 2015-2020 i miałby on objąć ok. 200 szkół z Małopolski.