Finansowanie projektu

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna będzie realizowany w ramach współpracy pomiędzy następującymi projektami:

"Małopolska Chmura Edukacyjna" – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów;
  • budowę infrastruktury w szkołach (sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne i współpracy zdalnej, tablice multimedialne, pracownie mobilne, rozwiązania bezpieczeństwa telekomunikacyjnego itp.);
    zbudowanie przez uczelnie bazy materiałów edukacyjnych i dydaktycznych i prowadzenie w oparciu o nie zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych, a także realizacja wspólnych projektów badawczych;
  • zapewnienie opieki merytorycznej i dydaktycznej pracowników uczelni nad oferowanymi szkołom, uczniom i nauczycielom programami edukacyjnymi;
  • stworzenie systemu przygotowującego nauczycieli do wykorzystania ICT w pracy z uczniem zdolnym;
  • zapewnienie stronom projektu stałej pomocy technicznej.

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników

Realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych