O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez projekty, które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

 • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem
 • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
 • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”
 • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię. informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.

Do celów ogólnych należą:

 • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
 • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
 • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
 • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej objęło 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

MCHE w ramach RPO WM 2014-2020:

 • realizacja zajęć on-line i kół z ok. 20 obszarów tematycznych (min: matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, geografia, przedsiębiorczość, język angielski, kognitywistyka, dziennikarstwo, branże: mechaniczno-mechatroniczna, żywność, środowisko, elektryczno-elektroniczna, turystyka, język niemiecki, język francuski)
 • realizacja zajęć w 130 szkołach (w tym 22 powiaty)
 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 24 000
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych w szkołach: ponad 20 000
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych na uczelniach: 7500
 • liczba opracowanych scenariuszy zajęć: 1200
 • realizacja zajęć w bibliotekach dla uczniów szkół, które nie zostaną wyposażone w sprzęt chmurowy
 • szkolenia 2600 nauczycieli z TIK
 • 10 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wyższa Szkoła Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej oraz Fundacja Centrum Kopernika Partner Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz realizator Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podsumowanie projektu Małopolska Chmura Eduackyjna - nowy model nauczania (realizacja 1 styczeń 2016-`29 grudnia 2023r.)

 • 6040 nauczycieli uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 11802 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
 • zrealizowano 4656 godzin zajęć online i 3287 godzin zajęć kół naukowych oraz 11488 godzin zajęć na warsztatach, 
 • opracowano 2617 scenariuszy do zajęć online i kół naukowych,
 • 10195 osób objęto wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
 • 10053 osób objęto szkoleniami, doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • utworzono Pracownię Wschodzących Technologii Cyfrowych w Tarnowie 
 • utworzono 4 pracownie STEAM w Ośrodkach w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Podsumowanie MCHE-PILOTAŻ:

 • realizacja zajęć on-line i kół z 10 obszarów tematycznych (matematyka, biologia, chemia, budownictwo, informatyka, fizyka, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, język angielski oraz żywność i środowisko)
 • realizacja zajęć w 21 szkołach (prowadzonych przez 14 organów prowadzących)
 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 2117
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych w szkołach: 5824
 • liczba godzin zajęć przeprowadzonych na uczelniach: 2131
 • liczba opracowanych scenariuszy zajęć: 300
 • 6 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR